Có 40 kết quả phù hợp

Bộ lọc
Bộ lọc
29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.683.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.683.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

6.683.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

30,4 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp và 400.000đ tiền điện/tháng
 • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp

6.719.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

28,1 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp và 400.000đ tiền điện/tháng
 • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp

6.719.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

43,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp và 400.000đ tiền điện/tháng
 • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp

7.546.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

42,9 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp và 400.000đ tiền điện/tháng
 • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp

7.546.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Tây Nam
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1PN Deluxe
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê

7.731.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

30,6 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Đông Bắc
Ưu đãi khi check-in từ 19/03 đến 30/06/2021
 • Thuê từ 12 tháng trở lên: Tặng 1 tháng tiền thuê
 • Thuê từ 6 đến dưới 12 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp và 400.000đ tiền điện/tháng
 • Thuê từ 1 đến dưới 6 tháng: Tặng gói DV Internet + Truyền hình cáp

8.093.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp