Có 23 kết quả phù hợp

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Tây Nam
Còn 4 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

5.360.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

5.730.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Đông Nam
Còn 10 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

6.990.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

67,7 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Superior
2
Tây Bắc
Còn 2 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

7.260.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 5 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

7.314.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

67,7 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Superior
2
Còn 4 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

7.606.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

69,2 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Deluxe
2
Còn 6 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

7.680.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

69,2 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Deluxe
2
Còn 7 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

8.045.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

29,7 m2 info Diện tích thông thủy
Studio
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

8.090.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

47,0 m2 info Diện tích thông thủy
1 PN Deluxe
1
Còn 5 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

9.360.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

81,5 m2 info Diện tích thông thủy
3 PN Deluxe
2
Còn 4 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

9.780.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

59,1 m2 info Diện tích thông thủy
2 PN Standard
1
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

11.530.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

81,5 m2 info Diện tích thông thủy
3 PN Deluxe
2
Còn 1 căn để bạn lựa chọn Ưu đãi từ 01/04/2022 đến 30/06/2022 Thuê từ 12 tháng trở lên
 • Căn Studio/1 PN Deluxe: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 100.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 2 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 200.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus
 • Căn 3 PN: Giảm 8% tiền thuê-Tặng hạn mức nước sinh hoạt 300.000/tháng hoặc Tặng 01 thẻ tháng đi xe Vinbus

19.200.000đ/tháng
info Giá chưa bao gồm thuế GTGT

Đăng ký nhận tư vấn căn phù hợp
search